Smíšený pěvecký sbor Svatopluk

Obsah stránek

Stanovy
Jste 205637. návštěvník od 17. 9. 2008 a kromě Vás zde teď nikdo jiný není.
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS
Valid RSS
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Stanovy občanského sdružení

ČL. I   NÁZEV A SÍDLO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 1. Občanské sdružení Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk (dále jen sdružení), je samostatnou dobrovolnou organizací dle zákona FS č.83/90 Sb. ze dne 27.3. 1990 o sdružování občanů.
 2. Sdružení vyvíjí svou činnost na území České republiky.
 3. Sídlem sdružení je Klub Kultury 1198, 686 60 Uherské Hradiště.

ČL. II   CÍLE A ÚKOLY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 1. Cílem činnosti je zajištění činnosti, rozvoje a veškerých potřeb Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk (dále jen SPS).
 2. Sdružení je nezávislé na politických stranách, hnutích, na státních i hospodářských orgánech.
 3. Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
 4. Sdružení může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních. Sdružení může k naplnění svých cílů vytvářet a zřizovat hospodářská, účelová, příp. zájmová seskupení.
 5. Sdružení plní své cíle zejména:
  1. organizováním činnosti Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk,
  2. vytvářením příležitostí k seberealizaci členů Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk formou hudební činnosti.
 6. Sdružení při plnění svých úkolů může spolupracovat s jinými subjekty, např. dobrovolnými sdruženími občanů, firmami, státními i nestátními zdravotnickými organizacemi, školami, církvemi a dalšími, včetně zahraničních subjektů.
 7. Sdružení může předkládat podněty a doporučení orgánům a institucím, které se zabývají podobnými úkoly jako sdružení.

ČL. III   ORGANIZACE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 1. Členství ve sdružení je individuální nebo čestné.
 2. Individuálními členy sdružení jsou zakládající členové a dále ty osoby, které o individuální členství požádají.
 3. Členem ve sdružení může být i právnická osoba.
 4. Čestné členy volí členská schůze.

ČL. IV   ORGÁNY SDRUŽENÍ

 1. Sdružení pro svoji činnost ustavuje tyto orgány:
  1. valná hromada,
  2. výbor,
  3. předseda sdružení.

ČL. V   VALNÁ HROMADA

 1. Orgánem sdružení je valná hromada, tvořená individuálními členy.
 2. Valnou hromadu sdružení svolává předseda sdružení (v jeho nepřítomnosti místopřededa) a to buď z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost alespoň 20% všech členů sdružení.
 3. Valná hromada se koná nejméně dvakrát ročně.
 4. Valná hromada mimo jiné rozhoduje o výši členského příspěvku, o změně zaměření sdružení, o ukončení činnosti sdružení, o sloučení s jiným sdružením, o způsobu vypořádání majetku sdružení a podobně.
 5. Dále valná hromada rozhoduje o uzavření smluv a ujednání nutných pro zajištění činnosti SPS.
 6. Valná hromada sdružení volí:
  1. předsedu sdružení, který sdružení navenek zastupuje,
  2. místopředsedu, který předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti,
  3. výbor sdružení,
  4. člena odpovědného za oblast účetnictví,
   • vedení účetnictví,
   • styk se smluvními partnery ve věcech účetnictví,
  5. člena odpovědného za oblast získávání finančních prostředků pro činnost sdružení,
   • obstarávání finančních prostředků,
   • podávání žádostí o dotace a dary,
  6. člena odpovědného za oblast členských příspěvků a honorářů,
   • evidence a pokladna vybraných členských příspěvků,
   • vystavování potvrzení o zaplacení členského příspěvku,
   • vystavení upomínky o nezaplacení členského příspěvku,
   • ve spolupráci se členem odpovědným za vedení docházkové evidence rozúčtování honorářů za koncerty a vystoupení podle přítomnosti členů,
  7. člena odpovědného za oblast propagace a fotodokumentace,
   • pořizování fotodokumentace,
   • aktualizace a udržování vývěsní skříňky SPS,
   • aktualizace www stránek sboru, tvorba programů pro koncerty a vystoupení SPS a podobně,
  8. člena odpovědného za oblast vedení kroniky,
   • vedení archivu kroniky, programů pro koncerty a vystoupení SPS,
   • evidenci skladatelů a autorů pro potřeby naplnění povinností vyplývajících z autorského zákona,
  9. člena odpovědného za oblast vedení a vyhodnocování docházkové evidence,
   • celkové evidence docházky členů do zkoušek, na koncerty a vystoupení SPS,
  10. člena odpovědného za oblast dopravy,
   • samostatné zajištění přepravy členů SPS na místo zkoušek, koncertů, vystoupení a jiných aktivit SPS,
   • organizace členů během přepravy,
  11. člena odpovědného za oblast evidence a udržování notového materiálu,
   • vedení archivu notového materiálu, jeho udržování a kopírování,
   • evidence přiděleného materiálu členům.
  12. člena odpovědného za přípravu korespondence sdružení, především týkající se vztahů navenek.
 7. Valná hromada dále ustanovuje pravomoci výboru a jejích jednotlivých členů, jaká rozhodnutí výboru podléhají dodatečnému schválení valné hromady a o kterých otázkách může výbor rozhodovat samostatně, za jakých podmínek je rozhodnutí výboru právoplatné.
 8. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího zasedání nadpoloviční počet členů sdružení.
 9. Při rozhodování valné hromady platí právo nadpoloviční většiny přítomných členů.

ČL. VI   VÝBOR SDRUŽENÍ

 1. K operativnímu řízení činnosti může členská schůze ze svých řad volit výbor, který je odpovědný valné hromadě.
 2. Výbor musí mít nejméně 5 členů, přičemž mez jeho usnášeníschopnosti při jeho práci jsou 3 členové.
 3. Při rozhodování výboru platí právo nadpoloviční většiny přítomných členů.
 4. Výbor je valné hromadě odpovědný zejména za:
  1. spolupráci se sbormistrem SPS,
  2. sestavení plánu práce SPS na kalendářní rok a jeho plnění,
  3. organizaci aktivit vyplývajících z plánu práce,
  4. zpracování ročního vyúčtování činnosti sdružení a jeho předložení valné hromadě ke schválení,
  5. přípravu smluv a ujednání, nutných pro zajištění činnosti SPS a jejich předložení valné hromadě ke schválení,
  6. způsob používání znaku SPS.
 5. Zasedání výboru se koná podle potřeby; svolavatelem je předseda sdružení.

ČL. VII   PŘEDSEDA SDRUŽENÍ

 1. Předseda je ve smyslu platných zákonů statutárním orgánem sdružení, tj. reprezentuje sdružení navenek. O věcech týkajících se sdružení může rozhodovat a sdružení v právních vztazích zavazovat pouze v mezích a způsoby, které jsou určeny stanovami.

ČL. VIII   PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SDRUŽENÍ

 1. Každý indivuduální člen má povinnost včas platit stanovené členské příspěvky.
 2. Další povinnosti individuálního člena sdružení:
  1. dodržovat tento statut,
  2. účastnit se všech zkoušek, koncertů a vystoupení SPS, nerozhodne-li sbormistr jinak,
  3. dodržovat kázeň a pořádek při všech aktivitách sdružení,
  4. pečovat o svěřený majetek sdružení a chránit jej před poškozením nebo zničením,
  5. uhradit sdružení škodu vzniklou na svěřeném majetku,
  6. aktivně přistupovat k zajišťování finančních zdrojů nutných pro činnost sdružení.
 3. Každý člen má právo se podílet na činnosti směřující k naplňování cílů sdružení.
 4. K zabezpečení činnosti a plnění cílů sdružení může vytvářet další zájmová a odborná seskupení.

ČL. IX   VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členství ve sdružení vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 2. Přihláška za člena obsahuje základní osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo) a prohlášení zájemce, že souhlasí s cíli sdružení.
 3. Po přijetí přihlášky zaplatí budoucí člen příslušné pobočce nebo sekci členský příspěvek na daný rok. Zbývají-li do konce roku méně než dva měsíce, je možné příspěvek odpustit.
 4. O zaplacení ročního členského příspěvku bude proveden záznam.
 5. Roční členský příspěvek bude splatný ve dvou splátkách vždy k 31.3 a 30.9. běžného kalendářního roku.

ČL. X   JMENOVÁNÍ ČESTNÝCH ČLENŮ

 1. Návrh na jmenování čestného člena sdružení může podat kterýkoliv člen do 30 dnů před konáním valné hromady.
 2. Výbor návrhy projedná a ty, které uzná za vhodné, předloží schůzi.
 3. O jmenování čestných členů rozhodne valná hromada. Čestné členství není vázáno na předchozí členství ve sdružení a může být zrušeno pouze na žádost čestného člena samotného.

ČL. XI   VYSTOUPENÍ NEBO VYLOUČENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ČLENA

 1. Rozhodne-li se člen vystoupit ze sdružení, oznámí toto rozhodnutí písemně výboru. Členství zaniká dnem doručení rozhodnutí. Zaplacené členské příspěvky se nevracejí.
 2. Nezaplatí-li člen členské příspěvky na daný rok do konce prvního čtvrtletí, pošle mu (nebo předá) člen odpovědný za oblast získávání finančních prostředků pro činnost SPS upomínku.
 3. Pokud člen nezaplatí do konce roku, přestává být od 1. ledna roku následujícího automaticky členem sdružení. K obnovení členství je pak třeba podat novou přihlášku, při přijímání se na člena nepohlíží jako by byl vyloučen.

ČL. XII   HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

 1. Zdrojem finančního a hmotného zabezpečení činnosti sdružení jsou členské příspěvky, jejichž výši určuje členská schůze, zisky z vlastní činnosti, zisky z akcí (např. sbírky, loterie aj.) pořádaných sdružením, dále dotace od státních i nestátních institucí, dary a jiné zdroje.
 2. Všechny prostředky takto získané jsou majetkem sdružení, které rozhoduje o jejich využití. Musí je však použít v souladu s cíli i úkoly sdružení.
 3. Prostředky sdružení slouží především na uhrazení nákladů spojených s činností SPS, na nákup notového materiálu, poštovné, cestovné, apod. Bližší podmínky použití určuje organizační řád sdružení.
 4. Majetek sdružení tvoří movitý a nemovitý majetek a dále finanční a hmotné zdroje dle tohoto statutu.
 5. Hospodaření s majetkem sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy a statutem sdružení.
 6. Účet sdružení je veden u příslušného finančního ústavu. Podpisové právo k účtu má předseda sdružení a člen odpovědný za vedení účetnictví.
 7. Člen odpovědný za oblast účetnictví ve spolupráci se členem odpovědným za oblast získávání finančních prostředků pro činnost SPS sestavuje roční vyúčtování činnosti sdružení a prostřednictvím výboru je předkládá členské schůzi.
 8. Prostředky, které získalo sdružení v rámci své činnosti, si ponechává v plné výši.

ČL. XIII   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Členské příspěvky za rok 2002 budou uhrazeny členy zpětně.

ČL. XIV   ÚČINNOST STANOV

 1. Stanovy nabývají účinnosti schválení valnou hromadou sdružení.